927
Infrastruktūros Skyriaus Vadovas (-ė)
NKC, Nacionalinis kraujo centras
Infrastruktūros Skyriaus Vadovas (-ė)
NKC, Nacionalinis kraujo centras
Infrastruktūros Skyriaus Vadovas (-ė)
NKC, Nacionalinis kraujo centras

Infrastruktūros Skyriaus Vadovas (-ė)NKC, Nacionalinis kraujo centras

SKELBIMAS VŠĮ NACIONALINIO KRAUJO CENTRO
INFRASTRUKTŪROS SKYRIAUS VADOVO (-ĖS) PAREIGYBEI UŽIMTI


1. Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijų arba inžinerinių mokslų srities išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį su skyriaus, kuriam siekiama vadovauti, funkcijomis susijusioje srityje;
1.3. mokėti valstybinę kalbą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą trečiąją kalbos mokėjimo kategoriją;
1.4. mokėti užsienio kalbą (anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu).

Įmonė siūlo

2. Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai:
2.1. išmanyti ir gebėti taikyti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius su skyriaus funkcijomis susijusią veiklą, viešuosius pirkimus, asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, kraujo donorystės įstaigų veiklą;
2.2. žinoti VšĮ Nacionalinio kraujo centro veiklos struktūrą, darbo specifiką ir pobūdį;
2.3. išmanyti techninę dokumentaciją, žinoti naudojamų technologinių įrengimų technines charakteristikas, darbo režimus, sandarą, techninio eksploatavimo taisykles, savybes ir paskirtį, techninius ir kokybės reikalavimus patalpoms, naudojamoms medžiagoms ir žaliavoms, medžiagų sandėliavimo sąlygas ir tvarką bei jų apsaugą;
2.4. išmanyti patalpų priežiūros pagal priešgaisrinės saugos reikalavimus vykdymą;
2.5. mokėti skaityti ir suprasti technologinių ir kitų įrenginių brėžinius, schemas;
2.6. išmanyti saugos ir sveikatos instrukcijas, gaisrinės saugos instrukcijos reikalavimus, civilinės saugos instrukciją;
2.7. išmanyti pastatų, statinių, patalpų eksploatavimo, priežiūros, remonto ir profilaktikos atlikimo tvarką;
2.8. išmanyti sąmatų sudarymo, tvirtinimo ir įgyvendinimo būdus;
2.9. žinoti dokumentų valdymo ir kokybės vadybos sistemos pagrindinius principus;
2.10. žinoti darbo priemonių paskirtį, jų naudojimo galimybes ir būdus;
2.11. turėti darbo kompiuteriu įgūdžius (Word, Excel, Outlook, interneto naršyklės);
2.12. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos pagrindus;
2.13. gebėti analizuoti skyriaus veiklą;
2.14. gebėti organizuoti ir koordinuoti skyriaus darbą, mokėti dirbti komandoje, priimti sprendimus, spręsti konfliktines situacijas, žinoti profesinės etikos reikalavimus.

3. Pareigybės, kuriai skelbiamas konkursas, aprašymas:
3.1. planuojama ir organizuojama skyriaus darbas – paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, duoda nurodymus, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbuotojų darbo drausmė bei atsakomybė už Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
3.2. koordinuoja ir kontroliuoja medicinos priemonių (prietaisų) ir įrangos:
3.2.1. valdymo proceso įgyvendinimą ir jo laikymąsi VšĮ Nacionaliniame kraujo centre;
3.2.2. diegimo bei eksploatacijos klausimus, nepertraukiamo veikimo užtikrinimą;
3.2.3. kalibravimo ir patikrų metinio plano vykdymą;
3.2.4. gedimų šalinimo darbus.
3.3. koordinuoja ir kontroliuoja su VšĮ Nacionalinio kraujo centro transporto ūkiu susijusius klausimus:
3.3.1. optimalų transporto poreikio nustatymą bei ekonomiškai pagrįstą jo naudojimą;
3.3.2. savalaikius transporto priemonių gedimų šalinimo darbus;
3.3.3. transporto priemonių saugumą – reikalavimus atitinkančią techninę būklę, gamyklinės komplektacijos pilnumą, padangų būklę;
3.4. užtikrina VšĮ Nacionalinio kraujo centro techninės – informacinės įrangos funkcionavimo ir priežiūros kontrolę;
3.5. užtikrina pastatų ir juose esančių inžinerinių sistemų saugią nepertraukiamą eksploataciją ir savalaikį jų remontą;
3.6. užtikrina VšĮ Nacionalinio kraujo centro pastatų, atskirų patalpų bei teritorijos priežiūrą pagal gaisrinės saugos ir higienos reikalavimus;
3.7. organizuoja VšĮ Nacionalinio kraujo centro patalpų remontą, kontroliuoja remonto darbų kokybę bei atlikimo terminus, rengia šiems darbams reikalingas vykdymo schemas ir specifikacijas;
3.8. organizuoja VšĮ Nacionalinio kraujo centro patalpų ir teritorijos apsaugą;
3.9. kontroliuoja ir organizuoja švaros ir tvarkos palaikymą VšĮ Nacionalinio kraujo centro teritorijoje – kad teritorija būtų tvarkinga, reprezentatyvi, organizuoja valstybinės vėliavos iškėlimą švenčių dienomis;
3.10. inicijuoja VšĮ Nacionalinio kraujo centro veiklai reikalingų prekių, paslaugų bei darbų (remontui ir eksploatacijai reikalingų medžiagų ir detalių) pirkimus – rengia technines specifikacijas, ruošia pirkimo paraiškas bei dalyvauja pirkimo komisijose, tais atvejais, kai vykdoma veikla nepatenka į VšĮ Nacionalinio kraujo centro skyriams priskirtas veiklas
3.11. rengia kasmetinius prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planus, susijusius su Skyriaus veikla ir tais atvejais, kai vykdoma veikla nepatenka į VšĮ Nacionalinio kraujo centro skyriams priskirtas funkcijas, koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;
3.12. vertina sąmatų ir darbų priėmimo aktų tikrumą ir teisingumą;
3.13. užtikrina patalpų, inventoriaus, įrenginių ir visų kitų priemonių, naudojamų VšĮ Nacionalinio kraujo centro veikloje racionalų panaudojimą;
3.14. inicijuoja Skyriaus veiklą reglamentuojančių kokybės vadybos sistemos ir kitų Skyriaus darbą reglamentuojančių dokumentų rengimą ir atnaujinimą;
3.15. kontroliuoja dokumentacijos pildymą Skyriuje;
3.16. vykdo kitas Centro direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo valdymui pavestas užduotis ir teisėtus nurodymus.

4. Būtinų pateikti dokumentų sąrašas:
4.1. laisvos formos prašymas dalyvauti konkurse;
4.2. gyvenimo aprašymas (nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį (-ius), elektroninio pašto adresą (-us), išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą: dalykines savybes, kompetencijas ir gebėjimus, informaciją apie kvalifikacijos kėlimą ir kt.);
4.3. asmens tapatybę, išsilavinimą, darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijos;
4.4. aktuali privačių interesų deklaracija, pateikiama Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka;
4.5. kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį skelbime nurodytiems reikalavimams, kopijos.

5. Dokumentų pateikimo tvarka:
5.1. nurodytus dokumentus pretendentas pateikia asmeniškai kreipdamasis į VšĮ Nacionalinį kraujo centrą (toliau – NKC), registruotu paštu (jeigu siunčiama registruotu paštu – dokumentų pateikimo data yra gavimo NKC data) arba elektroniniu paštu pasirašydamas elektroniniu parašu;
5.2. jeigu pretendentas pateikia dokumentus asmeniškai, asmens tapatybę, išsilavinimą, darbo patirtį patvirtinančių dokumentų originalus, padaręs jų kopijas, NKC grąžina pretendentui dokumentų priėmimo metu;
5.3. jeigu dokumentai siunčiami paštu, registruotu laišku ar elektroniniu paštu, pateikiamos asmens tapatybę, išsilavinimą, darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijos, o šių dokumentų originalai pateikiami asmeniškai Konkurso dieną. Sutikrinus dokumentų originalus su jų kopijomis, dokumentų originalai grąžinami pretendentui;
5.4. būtini pateikti dokumentai teikiami ne vėliau kaip iki 2023 m. vasario 8 dienos įskaitytinai.

Konkurso metu bus taikomi vertinimo metodai: interviu, praktinė užduotis

Mėnesinis bruto atlyginimasBruto/mėn.  € 2825

Vietovė

    Vilnius, Vilniaus apskritis, Lietuva

Laikas

  • Visa darbo diena

Įgūdžiai

 vadovavimas Organizavimas

Kalbos

  •  Anglų
  •  Lietuvių
Kontaktinis asmuo
Edita Gailiušienė
+37065542656

Nacionalinis kraujo centras - didžiausia kraujo donorystės įstaiga Lietuvoje, krauju aprūpinanti visos šalies gydymo įstaigas. Savanoriai neatlygintini kraujo donorai, suvokiantys kraujo donorystę kaip savo pareigą dalyvauti gelbstint gyvybes, yra tie visuomenės nariai, nuo kurių ir prasideda kraujo kelias.


Įmonės tinklalapishttp://www.kraujodonoryste.lt/

Daugiau jūsų paiešką atitinkančių rezultatų:

Naudotų automobilių pardavėjas-konsultantas (-ė)
Tokvila, UAB
Vilnius
€ 3300
Galioja iki: 2023.06.28
Pardavimų vadybininkas (-ė)
CV-Online Recruitment Lithuania
Vilnius
€ 2400 – 2700
Galioja iki: 2023.07.02
Administratorė (-ius)
Simplika
Vilnius
€ 1545 – 1736
Galioja iki: 2023.06.16
Elektromobilių priežiūros vadovas
SPARK Lietuva (Ride Share, UAB)
Vilnius
€ 2500 – 3800
Galioja iki: 2023.06.21
Pardavimų vadybininkas (-ė)
Europinių kortelių servisas, UAB
Vilnius
€ 1520 – 3700
Galioja iki: 2023.06.25
Viešbučio pardavimų vadybininkas (-ė)
Emplonet, UAB
Vilnius
€ 2400 – 2500
Galioja iki: 2023.06.07